top of page

Bjugstad Utleie sine utleievilkår

Gravemaskin hjul

Bjugstad Utleie AS sine alminnelige vilkår ved utleie av maskiner og materiell

1. LEVERING

Utleiemaskin stilles til disposisjon fra det i kontrakten nevnte begynnelsestidspunkt. Risikoen for maskinen går over på leietakeren fra det øyeblikk den utleveres fra utleiers lager, eller derfra hvor den etter avtalen skal utleveres, og til den avleveres etter endt bruk ved utleiers lager eller annet avtalt sted.

 

Transporten fra og til avtalt lagringssted skjer for leietakerens regning og risiko.

 

Såfremt leietakeren skal hente utleiemaskinen og dette ikke er gjort innen 5 dager, er utleieren ikke lenger forpliktet til å holde utleiemaskin til disposisjon, og han kan heve avtalen med øyeblikkelig virkning ved beskjed til leietakeren. Utleieren har rett til den i kontrakten fastsatte leie for den tid som er forløpt inntil avtalen heves.

 

2. LEIEBETALING

Leien faktureres hver måned og forfaller til betaling 20 dager fra fakturadato, dog vil første leie komme med kortere forfall. Ved forsinket betaling gjelder lov om renter ved forsinket betaling mm (morarenteloven).

 

Leiepris er beregnet med en driftstid på 37,5t pr uke. Hvis leietaker bruker utleieobjektene utover normal arbeidsuke (37,5t), tilkommer det tillegg på leiepris.

 

Eventuell montering og demontering dekkes av leietakeren utenom den avtalte leie.

 

3. UTLEIERS FORPLIKTELSER

Ved levering skal utleiemaskinen være i driftsmessig stand og tilfredsstille de sikkerhetskrav som til enhver tid er gjeldende.

 

Såfremt den leverte utleiemaskinen avviker fra avtalen, skal leietakeren omgående varsle utleieren som kan foreta omlevering eller rettelse. Hvis vesentlig mangel ikke blir avhjulpet, har leietaker rett til å si opp avtalen. Oppsigelse må skje skriftlig, og leietakeren er forpliktet til å tilbakelevere utleiemaskinen for egen regning.

 

4. LEIETAKERENS BRUK AV UTLEIEMASKINEN

Leieobjektet skal bare brukes av leietaker og bare til slike arbeidsoppgaver og under slike arbeidsforhold som det er beregnet for.

 

Leietakeren er forpliktet til å følge de vedlikeholds- og bruksforskrifter utleieren gir, herunder også produsentens service- og vedlikeholds instruks. Leietaker må selv besørge og bekoste nødvendig tilsyn, vanlig driftsmessig vedlikehold, punktering, utskiftning av dekker og forbruksmateriell så som drivstoff, smøremidler og annet som skal brukes og byttes ut under drift. Han må således bare bruke de driftsmidler og hjelpestoffer(f.eks. drivstoff og smøreoljer) som er foreskrevet.

 

Slitestål og dekk-/belteslitasje inngår ikke i leieprisen, og vil bli belastet i henhold til taksering/timesats.

 

Når utstyret ikke er i bruk, skal leietaker i tilstrekkelig grad sikre det mot tyveri og ødeleggelser.

 

Utleieren er berettiget til å sende en kyndig mann til å instruere leietakeres maskinkjører. Omkostningene her må bæres av leietakeren.

 

5. LEIETAKERENS RISIKO OG ANSVAR

Leietakeren har risiko for utleiemaskinen. Han hefter for all skade som påføres maskinene i leietiden. Ved enhver skade må utleieren underrettes straks uten hensyn til skyld eller årsak.

 

Leietakeren er forpliktet til å tilbakelevere utleiemaskinen i samme stand som ved levering, med unntagelse av den forringelse som normal bruk og elde har påført den. Ekstraordinær forringelse skal erstattes av leietakeren.

 

6. FORSIKRINGER

Utleier holder ansvarsforsikring og leietager betaler egenandel på kr 30 000,- eks mva. ved skade. Utleiemaskin som tapes eller totalskades under leietiden skal erstattes av leietaker. Leie påløper i henhold til leieavtale fram til fullstendig skadeoppgjør er mottatt av utleier.

 

7. OPPSIGELSE

Såfremt utleiemaskinen ikke behandles tilfredsstillende, kan utleieren si opp leieavtalen med øyeblikkelig virkning, og avhente maskinen på leietakers bekostning. Det samme gjelder hvis leien og eventuelle tillegg ikke betales i rett tid, eller hvis avtalen for øvrig misligholdes vesentlig.

 

Hvis leien er avtalt uten forhåndsbestemt løpetid, kan avtalen sies opp av begge parter med 1md varsel hvis leien er avtalt pr. måned, en ukes varsel hvis leien er avtalt pr uke, og en dags varsel hvis leien er avtalt pr dag.

 

8. TILBAKELEVERING

Etter endt avtalt leieperiode skal leietakeren levere tilbake utstyret til utleieren. Utstyret skal være rengjort og skader skal rapporteres.

 

Ved manglende rengjøring, er utleier berettiget til å fakturere leietaker for rengjøringskostnader.

 

Utleieren er berettiget til på leietakerens bekostning å foreta den sluttreparasjon som måtte være nødvendig for å sette utleiemaskinen i samme stand som ved levering, jfr. Punkt 5.

 

Etterfylling av Drivstoff, Ad blue og smørefett kommer i tillegg. Vask av maskin og utstyr samt etterkontroll er ikke inkludert i leieprisen.

 

9. TILLEGGSUTSTYR

Bestemmelsene i denne avtalen gjelder også for tilleggsutstyr, verktøy, oljeabsorbent m. v. som måtte bli utlevert leietakeren uten å være særskilt nevnt i avtalen.

 

10. FRASKRIVELSER

Utleieren påtar seg intet ansvar for at utleiemaskinen tilfredsstiller leierens behov.

 

Utleieren fraskriver seg ethvert erstatningsansvar i forbindelse med utleien skade som måtte bli påført personer eller ting, uten hensyn til om dette skyldes teknisk svikt eler uaktsomhet på utleiers side.

 

 

bottom of page