top of page

Policy og retningslinjer for Miljø, bærekraft og menneskerettigheter

Gravemaskin hjul

Policy for Miljø, bærekraft og menneskerettigheter

Miljø:

Norge støtter målene i Parisavtalen om å begrense global oppvarming til under to grader. Målet er å redusere temperaturøkningen til 1.5 grad for å begrense risikoen for de største konsekvensene av klimaendringene. Norges forpliktelse om å redusere sitt utslipp med 50-55 % innen 2030 stiller klare forventninger til norske aktører også i privat næringsliv. Banken har gitt sin tilslutning til Parisavtalen og har et mål om å utrede et ambisiøst klimamål for vår virksomhet på linje med våre medlemsbanker i GABV.

 

Direkte påvirkning

Bjugstad Utleie påvirker det ytre miljøet både direkte og indirekte. Direkte klimapåvirkning blir forårsaket av verksted, servicebiler og transport, gjennom bruk av materialer og avfallshåndtering, samt gjennom våre innkjøp. For vår service virksomhet, planlegges turene mest mulig optimalt så vi har kortest mulig kjøring og utfører så mye vi kan pr tur. Transporten tilpasses tur og retur lass. Vi benytter lastebiler og biler som tilfredstiller siste utslippskrav og følger alltid med på kilder med fornybar energi. Vårt verksted har fjenvarme

 

Indirekte påvirkning

Bjugstad Utleie’s største miljøpåvirkning er indirekte gjennom vår utleievirksomhet hvor leietakere bruker våre maskiner og utstyr til å utføre jobben. Vårt beste bidrag er å alltid ha maskiner som tilfredsstiller siste utslippskrav, samt investere i 0 utslippsmaskiner.

 

Biologisk mangfold

Å ivareta det biologiske mangfoldet i naturen er viktig. Alle artene har en bestemt funksjon og bidrar på sin måte til at økosystemer kan fungere.

Vi bidrar til dette ved å tilby utstyr som lager lite avtrykk i naturen, alltid ha med hjelpemidler i våre utleiemaskiner som begrenser utslipp til naturen og utføre vår virksomhet slik at utslipp og påvirkning på det biologiske mangfoldet blir lavest mulig.

 

Bærekraft:

Vi erkjenner at vår forretningspraksis kan ha potensiell negativ påvirkning på mennesker, samfunn og miljø. Samtidig ser vi vårt potensiale til å bidra til positiv utvikling i leverandørkjeden. Med bakgrunn i dette har vi utarbeidet følgende prinsipper og krav til vår egen virksomhet:

Aktsomhetsvurderinger

Bjugstad Utleie skal gjennomføre aktsomhetsvurderinger for bærekraftig forretningspraksis. Det vil si: gjøre egne risikokartlegginger av negativ påvirkning på mennesker, samfunn og miljø, og stanse, forebygge og redusere slik påvirkning. Tiltakene skal overvåkes og vurderes effekten av, og kommuniseres til de berørte.

Vi anser ansvarlig innkjøpspraksis som et av våre viktigste virkemidler i arbeidet for bærekraftig forretningspraksis. Vi skal gjennom vår innkjøpspraksis bidra til å styrke våre leverandørers mulighet til å levere på kravene vi stiller for å sikre gode forhold for mennesker, samfunn og miljø. Vi skal tilstrebe langvarige leverandørforhold med leverandører som viser særlig vilje og evne til å jobbe med positiv utvikling i leverandørkjeden.

 

Krav til forhold i leverandørkjeden.

Vi forventer at våre leverandører og samarbeidspartnere arbeider målrettet og systematisk for etterlevelse av våre prinsipper for bærekraftig forretningspraksis, som dekker grunnleggende krav til arbeidstakerrettigheter, antikorrupsjon, dyrevelferd og miljø.

 

Våre leverandører skal:

• Følge våre prinsipper for bærekraftig forretningspraksis

• Arbeide aktivt med aktsomhetsvurderinger, det vil si: gjøre egne risikokartlegginger for negativ påvirkning på mennesker, samfunn og miljø, og stanse, forebygge og redusere slik påvirkning. Tiltakene må overvåkes og vurderes effekten av, og kommuniseres til de berørte. • I sitt samarbeid med oss vise vilje og evne til kontinuerlig forbedring for mennesker, samfunn og miljø

• Kunne dokumentere hvordan de selv, og eventuelt underleverandører, arbeider for å etterleve retningslinjene

 

Dersom leverandøren, etter gjentatte henvendelser, ikke viser vilje eller evne til å etterleve retningslinjer for leverandører, kan kontrakten oppheves.

 

Leverandørutvikling og partnerskap

I dialog med leverandører vil vi ved behov vurdere å bidra med veiledning eller ressurser som bedrer våre leverandørers mulighet til å etterleve Bjugstad Utleie sine krav til forhold i leverandørkjeden. På denne måten legger vi grunnlaget for godt samarbeid med leverandører som viser særlig vilje og evne til å jobbe med positiv utvikling for mennesker, samfunn og miljø i leverandørkjeden.

 

Land under handelsboikott

Bjugstad Utleie, inkludert våre leverandører og samarbeidspartnere, skal unngå handelspartnere som har aktiviteter i land som er pålagt handelsboikott av FN og/eller norske myndigheter.

 

Antikorrupsjon

Alle ansatte, skal aldri tilby eller motta ulovlige eller urettmessige pengegaver eller andre godtgjørelser for å oppnå forretningsmessige eller private fordeler for egen del eller fordeler for kunder, agenter eller leverandører.

 

Fri fagorganisering og arbeiderepresentasjon

Bedriften støtter opp om retten til fri fagorganisering og andre former for demokratisk valgt arbeiderrepresentasjon. Vi involverer ansatte fra ulike deler av organisasjonen i arbeidsgrupper/prosjekter som er relevante for temaet bærekraftig forretningspraksis.

 

Menneskerettigheter:

Vi skal drive vår forretningsvirksomhet på en måte som er forenlig med FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter og FNs Global Compacts ti prinsipper. Vi respekterer alle internasjonalt anerkjente menneskerettigheter, inklusive de som er nedfelt i verdenserklæringen om menneskerettigheter, FN-konvensjonen om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter, FN-konvensjonen om sivile og politiske rettigheter og ILOs erklæring om grunnleggende prinsipper og rettigheter i arbeidslivet. Disse omfatter, men er ikke begrenset til, foreningsfriheten og forhandlingsretten, og retten til frihet fra tvangsarbeid, barnearbeid eller diskriminering i arbeidslivet. Vi respekterer også aktuelle standarder innenfor den internasjonale humanitærretten.

 

Denne policyen beskriver prinsippene for hvordan vi behandler våre ansatte, innleid personell, leverandører, partnere og lokalsamfunn som er påvirket av vår virksomhet. Vi skal unngå å innvirke negativt på andres menneskerettigheter og etterstrebe en korrekt håndtering av tilfeller hvor vår virksomhet har negativ innvirkning på menneskerettighetene. Vi skal være særlig oppmerksomme på de rettighetene det er størst risiko for at vår virksomhet kan påvirke negativt, og på de personer som er mest utsatt for slik eventuell negativ påvirkning, inklusive kvinner, barn, fremmedarbeidere og urbefolkning.

 

Vi erkjenner at effekten av vår innsats på menneskerettighetsfeltet vil øke parallelt med at vi fortsetter å videreutvikle våre arbeidsmetoder, og vi vil kontinuerlig søke å styrke vårt menneskerettighetsarbeid.

 

Vi forplikter oss til å

Respektere alle internasjonalt anerkjente menneskerettigheter i henhold til FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter, og særskilt:

• Behandle alle som arbeider for oss og de som er påvirket av vår forretningsvirksomhet på rettferdig vis uten å diskriminere

 • Tilby trygge, sunne og sikre arbeidsforhold

• Motsette oss alle former for menneskehandel, tvangsarbeid og forbudte former for barnearbeid i vår verdikjede

• Respektere menneskerettighetene i samfunn påvirket av vår virksomhet, inkludert men ikke begrenset til, eiendomsretten, retten til livsopphold, retten til bruk av land og naturresurser, retten til trygghet og helse, og retten til vann og sanitær

• Vi krever at alle våre ansatte og innleid personell etterlever denne policyen.

• Vi forventer at våre leverandører og forretningspartnere opptrer lojalt og i tråd med denne policyens formål og deler vår forpliktelse til å respektere alle internasjonalt anerkjente menneskerettigheter, inkludert de som er spesifikt nevnt ovenfor, når de arbeider for eller sammen med oss.

• Vi forventer at våre leverandører og forretningspartnere skal være særlig oppmerksomme på de rettighetene det er størst risiko for at de kan påvirke negativt og på de personer som er mest utsatt for slik eventuell negativ innvirkning, inklusive kvinner, barn, fremmedarbeidere og urbefolkning

• Vi vil vurdere faktisk og potensiell innvirkning på menneskerettighetene som følge av våre aktiviteter og våre forretningsforbindelser. Dette skal blant annet gjøres gjennom adekvate, rettidige og meningsfulle konsultasjoner med de som potensielt kan bli påvirket, inkludert medlemmer av lokalsamfunn. Hvor nødvendig og hensiktsmessig vil vi søke å gjennomføre effektive og preventive utbedringstiltak.

• Hvor vi har forårsaket eller bidratt til negativ påvirkning på menneskerettighetene, inkludert sammen med våre leverandører og forretningspartnere, skal vi, alene eller i samarbeid med andre, tilby egnet utbedring. Der det er relevant, skal slik utbedring omfatte effektiv klageadgang gjennom forsvarlige prosesser.

• Vi skal ikke motarbeide berørte interessenters tilgang til andre former for avhjelp eller kanaler til avhjelp

• Vi skal fortløpende vurdere fremdrift og effekt av våre tiltak

 

 

Prosedyre og retningslinjer for aktomhetsvurderinger

Jf. Åpenhetsloven

 

Kort om loven:

Aksomhetsvurderinger i åpenhetsloven er et sentralt begrep. Disse kan bli omfattende. Loven skal fremme virksomheters respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Åpenhetsloven skal også fremme virksomheters åpenhet og arbeid med disse. Det inkluderer informasjon om hvordan virksomheten håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Som bedrift skal man blant annet:

  • Ha full oversikt over leverandørene

  • Kartlegge negative forhold – både faktiske og potensielle

  • Vurdere risiko og alvorlighet ved hvert forhold

  • Beskrive tiltak som gjøres for å stanse, forebygge eller begrense de negative forholdene

  • Følge opp og bevise gjennomføring av tiltakene

  • Beskrive resultater av tiltakene

  • Ha et system for jevnlig gjennomgang av forhold og tiltak

  • Lage en redegjørelse for bedriftens arbeid

  • Gi publikum tilgang til informasjon om alt dette – når de ber om det

 

 

Våre prosedyrer og retningslinjer er basert på OECDs veileder for aktsomhetsvurderinger for ansvarlig næringsliv.

 

 

Prosedyre:

Vår aktsomhetsvurdering gjøres i 6 steg etter hjulet under:

 

Figur 1Hjul fra OECD sine retningslinjer for aktsomhetsvurderinger

 

1. Forankre ansvarlighet i retningslinjer og styringssystemer.

Hos oss har daglig leder asnvaret for at vurderinger blir gjennomført og fulgt opp. Daglig leder kan velge å delegere ansvaret videre til HMS og KS ansvarlig. Hos Bjugstad Utleie er ansvaret delegert til HMS og KS ansvarlig.

 

2. Kartlegge og vurdere negativ påvirkning/skade ut fra egen virksomhet, leverandørkjede og forretningsforbindelser.

Vi forventer at våre leverandører skal ha høye standarder for sikkerhet, sikring og bærekraft og respektere menneskerettigheter på tilsvarende måter som oss, gjennom hele dems verdikjede når de utfører arbeid for oss eller leverer produkter til oss.

Vi kartlegger og vurderer dette ved å først skaffe oss en grunnleggende oversikt over kundens eller leverandørens tjenesteområder. Ved usikkerhet eller stikkprøvekontroll, etterspør vi dem aktsomhetsvurdering for å verifisere at de også jobber seriøst og kontinuerlig i det forebyggende arbeidet.

Er vi i tvil, ettergår vi de nøyere og som ytterste konsekvens, avslutter vi samarbeidet.

 

 

3. Stans, forebygg eller reduser negativ påvirkning/skade

Ved en overordnet vurdering har vi gjort første steg i å forebygge eventuell negativ påvirkning eller skade. Bjugstad Utleie har fokus på å bruke maskiner som tilfredsstiller siste utslippskrav og stadig utvide innenfor utslippsfrie maskiner. Slik jobber vi kontinuerlig med å påvirke miljøet minst mulig. Videre kan vi observere hvordan leietakere bruker vårt utstyr og om det blir brukt med hensyn på å redusere påvirkning og/eller skade.

 

4. Overvåk gjennomføring og resultater

Vi ettergår ved stikkprøver når vi føler at behovet er til stede. Da sammenligner vi våre forhåndsvurderinger med resultatet en stund etter at kjøpet er gjennomført eller at leieforholdet er avsluttet. Slik tilpasser og forbedrer vi våre prosesser innenfor aktsomhetsvurdering.

 

5. Kommuniser hvordan påvirkningen er håndtert

Stikkprøvekontroller skrives ned i et notat vi formidler med den aktuelle samarbeidspartneren. Slik er vi begge bevist på de positive og eventuelle negative punktene som fremkommer. Da kan vi sammen jobbe for å stadig forbedre oss sammen. Notatene blir lagret i vårt digitale arkiv slik at vi har historikken og kan bruke den til å forbedre egne rutiner.

6. Sørg for, eller samarbeid om, gjenoppretting og erstatning der det er påkrevd

Dersom Bjugstad Utleie får tilbakemelding av noen eller selv oppdager feil og/eller mangler, vil vi gjøre det som trengs for å gjenopprette eller erstatte de feil og mangler vi har vært med på å forårsake.

ansvarlighetshjul.png
bottom of page