top of page

Personvernerklæring med GDPR- etterlevelse

Gravemaskin hjul

Privacy policy including GDPR Comliance

**Norwegian:**

**Personvernerklæring med GDPR-etterlevelse**

Bjugstad Utleie utviklet Bjugstad Utleie-appen som en gratis app. Denne TJENESTEN tilbys av Bjugstad Utleie uten kostnad og er ment for bruk som den er.

Denne siden brukes for å informere besøkende om våre retningslinjer for innsamling, bruk og deling av personlig informasjon hvis noen velger å bruke vår tjeneste.

Hvis du velger å bruke vår tjeneste, godtar du innsamling og bruk av informasjon i samsvar med denne retningslinjen. Den personlige informasjonen vi samler inn, brukes til å levere og forbedre tjenesten. Vi vil ikke bruke eller dele informasjonen din med noen, unntatt som beskrevet i denne personvernerklæringen.

Begrepene som brukes i denne personvernerklæringen har samme betydninger som i våre vilkår og betingelser, som er tilgjengelige på Bjugstad Utleie, med mindre annet er definert i denne personvernerklæringen.

 

**Innsamling og Bruk av Informasjon**

For en bedre opplevelse mens du bruker tjenesten vår, kan vi kreve at du gir oss visse personlig identifiserbar informasjon, inkludert, men ikke begrenset til navn og e-post. Informasjonen vi ber om, blir lagret av oss og brukt som beskrevet i denne personvernerklæringen.

 

**Rettslig Grunnlag for Behandling av Personopplysninger i Henhold til Generell Databeskyttelsesforordning (GDPR)**

Hvis du befinner deg i det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS), avhenger det rettslige grunnlaget for Bjugstad Utleies innsamling og bruk av personlig informasjon beskrevet i denne personvernerklæringen av personopplysningene vi samler inn og den spesifikke sammenhengen der vi samler den inn. Vi kan behandle personopplysningene dine fordi:

* Vi trenger å oppfylle en kontrakt med deg

* Du har gitt oss tillatelse til å gjøre det

* Behandlingen er i våre legitime interesser og det blir ikke overkjørt av dine rettigheter

* For betalingsbehandling

* For å overholde loven

 

**Loggdata**

Vi ønsker å informere deg om at når du bruker tjenesten vår, i tilfelle en feil i appen, samler vi data og informasjon (gjennom tredjepartsprodukter) på telefonen din som kalles loggdata. Disse loggdataene kan inkludere informasjon som enhetens internettprotokoll ("IP")-adresse, enhetsnavn, operativsystemversjon, konfigurasjonen av appen når du bruker tjenesten vår, tid og dato for bruk av tjenesten og annen statistikk.

 

**Informasjonskapsler (Cookies)**

Bjugstad Utleie bruker ikke eksplisitt informasjonskapsler i denne tjenesten. Vi ønsker å sikre gjennomsiktighet i hvordan dine data håndteres, og som sådan kan du være trygg på at det ikke brukes informasjonskapsler i appen. Vi prioriterer ditt personvern og tilbyr en informasjonskapsel-fri opplevelse.

 

**Tjenesteleverandører**

Vi kan engasjere tredjeparts selskaper og enkeltpersoner av følgende årsaker:

* For å lette vår tjeneste;

* For å levere tjenesten på våre vegne;

* For å utføre tjenester relatert til tjenesten; eller

* For å hjelpe oss med å analysere hvordan tjenesten vår blir brukt.

Vi ønsker å informere brukere av denne tjenesten om at disse tredjepartene har tilgang til deres personlige informasjon. Årsaken er å utføre oppgavene som er tildelt dem på våre vegne. Imidlertid er de forpliktet til å ikke avsløre eller bruke informasjonen til andre formål.

 

**Sikkerhet**

Vi setter pris på tilliten din ved å gi oss din personlige informasjon; derfor streber vi etter å bruke kommersielt akseptable midler for å beskytte den. Men husk at ingen metode for overføring over internett eller elektronisk lagring er 100% sikker og pålitelig, og vi kan ikke garantere absolutt sikkerhet.

 

**Lenker til Andre Nettsteder**

Denne tjenesten kan inneholde lenker til andre nettsteder. Hvis du klikker på en tredjeparts lenke, blir du dirigert til den nettsiden. Vær oppmerksom på at disse eksterne nettstedene ikke drives av oss. Derfor anbefaler vi på det sterkeste at du gjennomgår personvernerklæringen for disse nettstedene. Vi har ingen kontroll over og tar ikke ansvar for innholdet, personvernerklæringene eller praksisen til noen tredjeparts nettsteder eller tjenester.

 

**Personvern for Barn**

Vi samler ikke bevisst personlig identifiserbar informasjon fra barn. Vi oppfordrer alle barn til aldri å sende inn noen personlig identifiserbar informasjon gjennom Applikasjonen og/eller Tjenestene. Vi oppfordrer foreldre og foresatte til å overvåke barnas internettbruk og hjelpe til med å håndheve denne retningslinjen ved å instruere barna sine om aldri å gi personlig identifiserbar informasjon gjennom Applikasjonen og/eller Tjenestene uten tillatelse. Hvis du har grunn til å tro at et barn har gitt personlig identifiserbar informasjon til oss gjennom Applikasjonen og/eller Tjenestene, ber vi deg kontakte oss. Du må også være minst 16 år gammel for å gi samtykke til behandlingen av dine personopplysninger i ditt land (i noen land kan vi tillate at foreldrene eller verge gjør det på dine vegne).

 

**Endringer i denne Personvernerklæringen**

Vi kan oppdatere personvernerklæringen vår fra tid til tid. Derfor rådes du til å se på denne siden jevnlig for endringer. Vi vil informere deg om endringer ved å publisere en ny personværnerklæring på denne siden

 

**Kontakt oss**

Hvis du har spørsmål om vår personvernpolicy, kontakt oss på Steffen@bjugstad.no

 

**English:**

**Privacy Policy including GDPR Compliance**

Bjugstad Utleie built the Bjugstad Utleie app as a Free app. This SERVICE is provided by Bjugstad Utleie at no cost and is intended for use as is.

This page is used to inform visitors regarding our policies with the collection, use, and disclosure of Personal Information if anyone decides to use our Service.

If you choose to use our Service, you agree to the collection and use of information in relation to this policy. The Personal Information that we collect is used for providing and improving the Service. We will not use or share your information with anyone except as described in this Privacy Policy.

The terms used in this Privacy Policy have the same meanings as in our Terms and Conditions, which are accessible at Bjugstad Utleie unless otherwise defined in this Privacy Policy.

 

**Information Collection and Use**

For a better experience while using our Service, we may require you to provide us with certain personally identifiable information, including but not limited to name and email. The information that we request will be retained by us and used as described in this privacy policy.

 

**Legal Basis for Processing Personal Data Under General Data Protection Regulation (GDPR)**

If you are from the European Economic Area (EEA), Bjugstad Utleie's legal basis for collecting and using the personal information described in this Privacy Policy depends on the Personal Data we collect and the specific context in which we collect it. We may process your Personal Data because:

* We need to perform a contract with you

* You have given us permission to do so

* The processing is in our legitimate interests and it's not overridden by your rights

* For payment processing purposes

* To comply with the law

 

**Log Data**

We want to inform you that whenever you use our Service, in the case of an error in the app, we collect data and information (through third-party products) on your phone called Log Data. This Log Data may include information such as your device's Internet Protocol (“IP”) address, device name, operating system version, the configuration of the app when utilizing our Service, the time and date of your use of the Service, and other statistics.

 

**Cookies**

Bjugstad Utleie does not use cookies explicitly in this Service. We want to ensure transparency in how your data is handled, and as such, you can be confident that no cookies are employed within the app. We prioritize your privacy and offer a cookie-free experience.

 

**Service Providers**

We may employ third-party companies and individuals due to the following reasons:

* To facilitate our Service;

* To provide the Service on our behalf;

* To perform Service-related services; or

* To assist us in analyzing how our Service is used.

We want to inform users of this Service that these third parties have access to their Personal Information. The reason is to perform the tasks assigned to them on our behalf. However, they are obligated not to disclose or use the information for any other purpose.

 

**Security**

We value your trust in providing us your Personal Information; thus, we are striving to use commercially acceptable means of protecting it. But remember that no method of transmission over the internet, or method of electronic storage is 100% secure and reliable, and we cannot guarantee its absolute security.

 

**Links to Other Sites**

This Service may contain links to other sites. If you click on a third-party link, you will be directed to that site. Note that these external sites are not operated by us. Therefore, we strongly advise you to review the Privacy Policy of these websites. We have no control over and assume no responsibility for the content, privacy policies, or practices of any third-party sites or services.

 

**Children’s Privacy**

We do not knowingly collect personally identifiable information from children. We encourage all children to never submit any personally identifiable information through the Application and/or Services. We encourage parents and legal guardians to monitor their children's Internet usage and to help enforce this Policy by instructing their children never to provide personally identifiable information through the Application and/or Services without their permission. If you have reason to believe that a child has provided personally identifiable information to us through the Application and/or Services, please contact us. You must also be at least 16 years of age to consent to the processing of your personally identifiable information in your country (in some countries we may allow your parent or guardian to do so on your behalf).

 

**Changes to This Privacy Policy**

We may update our Privacy Policy from time to time. Thus, you are advised to review this page periodically for any changes. We will notify you of any changes by posting the new Privacy Policy on this page.

This policy is effective as of 2023-08-21.

 

**Contact Us**

If you have any questions or suggestions about our Privacy Policy, do not hesitate to contact us at steffen@bjugstad.no.

 

 

bottom of page